poniedziałek, 9 kwietnia 2012

European Agreement on Au Pair Placement


Dziś troche konkretów więc zabrzmi poważnie ;) Nie wszystkie artykuły do końca rozumiem ale dobrze się zapoznać jak to mniej więcej wygląda w świetle prawa. Artykuł ze strony anglisci.pl


Realizacja i zasady programu Au Pair zostały ujęte w Międzynarodowej Konwencji nr 68 "European Agreement on Au Pair Placement" z dnia 24.10.1969 r. Konwencja określa pobyt Au-Pair u Rodziny Goszczącej, jako formę pośrednią między pobytem studenckim a pobytem związanym z wykonywaniem pracy.

Państwa członkowskie Rady Europy, sygnatariusze niniejszego Porozumienia.
Zważywszy, że celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jedności jej członków, mającej w szczególności na celu ułatwienie ich postępu społecznego;
Biorąc pod uwagę, że w Europie coraz więcej młodych osób, zwłaszcza dziewcząt, udaje się za granicę, aby podjąć zatrudnienie "au pair";
Zważywszy, bez zamiaru dokonywania jakiejkolwiek krytycznej oceny tej rozpowszechnionej praktyki, że jest wskazane określenie i ujednolicenie, we wszystkich Państwach Członkowskich, warunków zatrudniania "au pair";
Zważywszy, że zatrudnianie "au paair" stanowi w Państwach Członkowskich ważny problem społeczny mający swoje konsekwencje prawne, moralne, kulturalne i gospodarcze, który wykracza poza granice państwowe, co stanowi o jego europejskim charakterze;
Zważywszy, że osoby zatrudniane "au pair" nie należą ani do kategorii studentów, ani do kategorii pracowników, lecz do specjalnej kategorii, która łączy cechy obu poprzednich i że pożyteczne jest zatem przygotowanie dla nich odpowiednich uzgodnień;
Uznając szczególnie potrzebę przyznania osobom zatrudnionym "au pair" ochrony socjalnej inspirowanej przez zasady ustanowione w Europejskiej Karcie Społecznej;
Zważywszy, że wiele z tych osób to nieletni pozbawieni przez długi okres czasu wsparcia ze strony swoich rodzin, którzy z racji swojego położenia powinni mieć zapewnioną specjalną ochronę odnoszącą się do zastanych w przyjmujących krajach warunków materialnych lub moralnych;
Zważywszy, że jedynie władze publiczne mogą w pełni zapewnić i nadzorować realizację tych zasad;
Przekonane o potrzebie takiej koordynacji w ramach Rady Europy,
Uzgodniły co następuje: 


Artykuł 1
Każda Umawiająca się Strona zobowiązuje się wspierać na swoim terytorium, w możliwie najszerszym zakresie, realizację postanowień niniejszego Porozumienia.
 

Artykuł 2

 1. Zatrudnienie "au pair" jest czasowym przyjęciem przez rodziny, w zamian za pewne usługi, młodych cudzoziemców przybywających do danego kraju w celu poprawienia znajomości języka i, jeżeli to możliwe, swojej wiedzy zawodowej, jak również ogólnej kultury, poprzez pogłębienie znajomości kraju, w którym goszczą.

 2. Tacy młodzi cudzoziemcy, zwani są w dalszym ciągu niniejszej konwencji jako "osoby zatrudnione "au pair"".
Artykuł 3
Zatrudnienie "au pair", które wstępnie nie może przekraczać okresu jednego roku, może jednak być przedłużone poprzez wydanie zezwolenia na pobyt trwający maksymalnie dwa lata.

Artykuł 4 1. Osoba zatrudniona "au pair" nie może mieć mniej niż 17 lat, ani więcej niż 30 lat.

 2. Niemniej jednak, wyjątki co do górnej granicy wieku mogą być zaakceptowane, w uzasadnionych, pojedynczych przypadkach, przez właściwe władze przyjmującego kraju.
Artykuł 5
Osoba zatrudniona "au pair" powinna mieć zaświadczenie lekarskie wystawione w ostatnich trzech miesiącach przed zatrudnieniem, stwierdzające ogólny stan zdrowia tej osoby.

Artykuł 6 1. Prawa i obowiązki osoby "au pair" i rodziny ją przyjmującej, które to prawa i obowiązki są określone w niniejszym Porozumieniu, powinny być przedmiotem pisemnej umowy pomiędzy zainteresowanymi stronami, w formie pojedynczego dokumentu lub wymiany listów, zawartej najlepiej zanim osoba zatrudniana "au pair" opuści kraj, w którym zamieszkują i nie później, niż w pierwszym tygodniu zatrudnienia.

 2. Kopia umowy, o której mowa w poprzednim ustępie, powinna być przedstawiona w przyjmującym kraju właściwym władzom lub organizacji wybranej przez te władze.
Artykuł 7
Umowa, o której mowa w artykule 6 powinna wymieniać, między inny6mi, sposób w który osoba zatrudniona "au pair" będzie uczestniczyła w życiu przyjmującej rodziny, mając jednocześnie zapewniony pewien stopień niezależności.

Artykuł 8


 1. Osoba zatrudniona "au pair" ma mieć zapewnione przez przyjmującą rodzinę zakwaterowanie i wyżywienie oraz, tam gdzie to możliwe, ma zajmować osobny pokój.

 2. Osoba zatrudniona "au pair" powinna mieć zagwarantowany czas wystarczający na uczestniczenie w kursach językowych oraz rozwój kulturalny i zawodowy; każde ułatwienie w zakresie organizacji godzin pracy powinno być dostosowane do tego celu.

 3. Osoba zatrudniona "au pair" powinna mieć przynajmniej jeden pełny wolny dzień w tygodniu, przy czym przynajmniej jeden taki wolny dzień w każdym miesiącu powinien przypadać w niedzielę oraz powinna mieć zapewnioną możliwość udziału w praktykach religijnych.

 4. Osoba zatrudniona "au pair" powinna otrzymywać pewną sumę pieniędzy w formie kieszonkowego, którego wysokość oraz okresy, w których będzie płacone, powinny być określone w umowie, o której mowa w artykule 6.
Artykuł 9
Osoba zatrudniona "au pair" powinna odpłacać się usługami będącymi udziałem w codziennych obowiązkach rodzinnych. Efektywny czas poświęcony na takie usługi nie powinien być generalnie dłuższy niż pięć godzin dziennie.

Artykuł 10


 1. Każda Umawiająca się Strona ustanowi, wymieniając je w Załączniku I do niniejszego Porozumienia, świadczenia, do których będzie uprawniona na jej terytorium osoba zatrudniona "au pair" w przypadkach choroby, macierzyństwa lub wypadku.

 2. Jeżeli i w takim stopniu, w jakim świadczenia wymienione w Załączniku I nie mogą być zagwarantowane w kraju przyjmującym przez krajowe ustawodawstwo w zakresie ubezpieczeń społecznych lub inne oficjalne programy, uwzględniając postanowienia porozumień międzynarodowych lub akty prawne Wspólnot Europejskich, odpowiedni członek rodziny przyjmującej, na swój własny koszt, zapewnia prywatne ubezpieczenie.

 3. O każdej zmianie na liście świadczeń wymienionych w Załączniku I każda Umawiająca się Strona powiadamia zgodnie z artykułem 19 ustęp 1.

Artykuł 11 1. Jeżeli umowa, o której mowa w artykule 6, została zawarta na czas nieokreślony, każda ze stron będzie uprawniona do rozwiązania jej z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

 2. Bez względu na to, czy umowa została zawarta na czas określony lub nieokreślony, może ona być rozwiązana natychmiast przez każdą ze stron, w przypadku wysoce niewłaściwego zachowania się drugiej strony, lub jeżeli inne poważne okoliczności czynią takie natychmiastowe rozwiązanie koniecznym.
Artykuł 12
Właściwe władze każdej Umawiającej się Strony wyznaczą organy publiczne, a także mogą wyznaczyć prywatne organy, uprawnione do zajmowania się zatrudnianiem "au pair".

Artykuł 13 1. Każda Umawiająca się Strona przesyła Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy, w odstępach pięcioletnich, sprawozdanie - którego forma będzie określona przez Komitet Ministrów - odnoszący się do stosowania postanowień artykułów 1 - 12 niniejszego Porozumienia.

 2. Sprawozdania Umawiających się Stron są przekazywane do rozpatrzenia przez Rządowy Komitet Społeczny Rady Europy.

 3. Rządowy Komitet Społeczny przedstawia Komitetowi Ministrów raport zawierający jego konkluzje; może również wysuwać wszelkie propozycje mające na celu:


  • Poprawienie praktycznej realizacji niniejszego Porozumienia

  • Poprawienia lub uzupełnienie jego postanowień
Artykuł 14


 1. Niniejsze Porozumienie jest otwarte do podpisu przez Państwa Członkowskie Rady Europy, które mogą stać się jego Stronami poprzez:


  1. podpisanie bez zastrzeżeń w odniesieniu do ratyfikacji lub przyjęcia, albo

  2. podpisanie z zastrzeżeniem w odniesieniu do ratyfikacji lub przyjęcia, poprzedzające ratyfikację lub przyjęcie.

 2. Dokumenty ratyfikacji lub przyjęcia są składane Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy.
Artykuł 15


 1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie jeden miesiąc po dniu, w którym trzy Państwa Członkowskie Rady Europy staną się Stronami tego Porozumienia, zgodnie z postanowieniami artykułu 14.

 2. W stosunku do każdego Państwa Członkowskiego, które w późniejszym terminie podpisze to Porozumienie bez zastrzeżeń w odniesieniu do ratyfikacji lub przyjęcia, albo, które ratyfikuje lub przyjmie je, Porozumienie to wchodzi w życie jeden miesiąc po dniu takiego podpisania lub po dniu złożenia dokumentu ratyfikacji lub przyjęcia.
Artykuł 16


 1. Po wejściu w życie niniejszego Porozumienia, Komitet Ministrów Rady Europy może zaprosić każde Państwo nie będące członkiem rady Europy do przystąpienia do niego.

 2. Takie przystąpienie dokonuje się poprzez złożenie Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy dokumentu przystąpienia, który wchodzi w życie jeden miesiąc po dniu jego złożenia.
Artykuł 17


 1. Każde Państwo - Sygnatariusz, w trakcie podpisywania lub składania swojego dokumentu ratyfikacji lub przyjęcia, albo każde przystępujące państwo, w trakcie składania swojego dokumentu przystąpienia, może wskazać terytorium lub terytoria, do których stosuje się niniejsze Porozumienie.

 2. Każde Państwo - Sygnatariusz, w trakcie składania swojego dokumentu ratyfikacji lub przyjęcia, lub w jakimkolwiek późniejszym terminie, albo każde przystępujące Państwo, w trakcie składania swojego dokumentu przystąpienia lub w jakimkolwiek późniejszym terminie, poprzez deklaracje skierowanie do Sekretarza Generalnego Rady Europy, może rozciągnąć niniejsze Porozumienie na jakiekolwiek inne terytorium lub terytoria wskazane w deklaracji, i za których stosunki międzynarodowe jest odpowiedzialne lub w których imieniu jest uprawnione do podejmowania zobowiązań.

 3. Każda deklaracja złożona stosownie do poprzedniego ustępu może, w odniesieniu do jakiegokolwiek terytorium wymienionego w takiej deklaracji, być wycofana zgodnie z procedurą ustanowioną w artykule 20 niniejszego Porozumienia.
Artykuł 18


 1. Każde Państwo - Sygnatariusz, w trakcie podpisywania lub składania swojego dokumentu ratyfikacji lub przyjęcia, albo każde Państwo przystępujące, w trakcie składania swojego dokumentu przystąpienia, może zadeklarować, że korzysta z możliwości złożenia jednego lub większej ilości zastrzeżeń przewidzianych w Załączniku II do niniejszego Porozumienia. Żadne inne zastrzeżenia nie są dopuszczalne.

 2. Każde Państwo - Sygnatariusz lub każda Umawiająca się Strona może w całości lub częściowo wycofać zastrzeżenie, które złożyło zgodnie z poprzednim ustępem w formie deklaracji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy, która wchodzi w życie od dnia jej otrzymania.


Artykuł 19 1. Każde Państwo - Sygnatariusz, w trakcie podpisywania lub podczas składania dokumentu ratyfikacji lub przyjęcia, albo każde Państwo przystępujące podczas składania swojego dokumentu przystąpienia, przedstawi świadczenia wymienione w Załączniku I zgodnie z postanowieniami ustępu 1 artykułu 10.

 2. Jakakolwiek notyfikacja, o której mowa w ustępie 3 artykułu 10 jest przekazywana Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy i powinna zawierać datę, od której wchodzi w życie.
Artykuł 20


 1. Niniejsze Porozumienie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

 2. Każda Umawiająca się Strona może, w zakresie jej dotyczącym, wypowiedzieć niniejsze porozumienie w formie notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy.

 3. Takie wypowiedzenie wchodzi w życie sześć miesięcy po dniu przyjęcia takiej notyfikacji przez Sekretarza Generalnego.
Artykuł 21
Sekretarz Generalny Rady Europy powiadamia Państwa Członkowskie Rady i każde Państwo, które przystąpiło do niniejszego Porozumienia, o: 1. każdym podpisaniu bez zastrzeżeń w odniesieniu do ratyfikacji lub przyjęcia,

 2. każdym podpisaniu z zastrzeżeniem w odniesieniu do ratyfikacji lub przyjęcia,

 3. złożeniu każdego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub przystąpienia,

 4. listach świadczeń wymienionych w Załączniku I

 5. każdej dacie wejścia w życie niniejszego Porozumienia zgodnie z jego artykułem 15,

 6. każdej deklaracji otrzymanej stosownie do postanowień ustępów 2 i 3 artykułu 17,

 7. każdym zastrzeżeniu złożonym stosownie do postanowień ustępu 1 artykułu 18,

 8. wycofaniu każdego zastrzeżenia dokonanym stosownie do postanowień ustępu 2 artykułu 18,

 9. każdym zawiadomieniu otrzymanym stosownie do postanowień ustępu 2 artykułu 19,

 10. każdym zawiadomieniu otrzymanym stosownie do postanowień artykułu 20 i dniu, w którym takie wypowiedzenie wchodzi w życie.
Artykuł 22
Protokół dołączony do niniejszego Porozumienia stanowi jego integralną część.
Na dowód czego, niżej podpisani, będąc do tego należycie upoważnieni, podpisali niniejsze Porozumienie.
Sporządzono w Strasburgu, dnia 24 listopada 1969 roku, w jednym egzemplarzu, w językach angielskim i francuskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne, oryginał którego zostaje złożony w archiwach Rady Europy. Sekretarz Generalny Rady Europy przekazuje uwierzytelnione odpisy każdemu z sygnatariuszy i państw przystępujących.

Zastrzeżenia
Każda Umawiająca się Strona może oświadczyć, że zastrzega sobie prawo:


 1. do uznania, że termin "osoba zatrudniona 'au pair' " stosuje się jedynie do kobiet,

 2. do przyjęcia, z dwóch sposobów wskazanych w artykule 6 ustęp 1 tylko tego, który stanowi, że umowa pisemna zostaje zawarta zanim osoba zatrudniona "au pair" opuszcza kraj w którym zamieszkiwała,

 3. do wyłączenia postanowień artykułu 10 ustęp 2, o ile połowa każdej prywatnej składki ubezpieczeniowej będzie pokryte przez rodzinę przyjmującą i o ile takie uchylenie zostałoby podane, przed zawarciem umowy, do wiadomości każdej osoby zainteresowanej zatrudnieniem "au pair",

 4. do wstrzymania realizacji postanowień artykułu 12 do czasu, kiedy będzie zdolna do uczynienia niezbędnych praktycznych uzgodnień dla takiej realizacji, pod warunkiem, że podejmie takie uzgodnienia tak szybko jak to możliwe.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz